Top

Privacy verklaring sollicitanten


Sinds eind mei 2018 zijn de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De nieuwe en strengere regels op het gebied van de privacy wetgeving hebben gevolgen voor hoe bedrijven met personeelsgegevens omgaan. In dit document wordt beschreven hoe er vertrouwelijk met jouw gegevens om wordt gegaan.

De gegevens die wij van jou verwerken:

Wij verwerken alleen de volgende gegevens van jou:

 jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;

 gegevens als bedoeld onder het eerste bullet, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;

 gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;

 gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;

 gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad;

 andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;

 andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;

 de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

 de uitvoering of toepassing van een wet.

Bewaartermijn van uw gegevens

Na de sollicitatieperiode zullen jouw gegevens binnen 4 weken vernietigd worden, tenzij je ons toestemming geeft om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Als je wordt aangenomen, zullen jouw gegevens opgenomen worden in het personeelsdossier.

Contactpersoon

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Mirjam van de Pol, HR-Manager, pz@dobberpharma.com.

 

 

 

Collaborate with Dobber Healthcare or receive more information?

Neem contact op